IMOBILIZÉR IM-01

Tento imobilizér slúži na zabezpečenie vozidla proti krádeži. Zariadenie prakticky simuluje chybu motora - pár sekúnd po naštartovaní zhasne motor.

Popis
Konštrukcia
Inštalácia
Použité súčiastky

[ Popis zapojenia ]

    Schéma zariadenia je na obr.1. V zapojení je použitý integrovaný obvod 555, ktorý je zapojený ako monostabilný klopný obvod. Po pripojení napájania sa na vývode 3 IO objaví napájacie napätie. Po uplynutí doby, danej rezistorom R a kondenzátorom C, klesne hodnota napätia na 0 V. Vďaka tomu zopne relé a preruší prívod napätia zo spínacej skrinky do cievky, následkom čoho zhasne motor. Čas, medzi privedením napájania a prerušením prívodu napätia do cievky, je možné vypočítať podľa vzorca:
T = 1,1 * R * C     [s,Ohm,F]
   Túto dobu je možné určiť pokusne - pri zapojení priamo v automobile. Vcelku dobré výsledky boli dosahované pri dobe 3 až 6 sekúnd. Túto dobu je možné dosiahnuť pri použití C = 47MF a R = 100kOhm. Použité relé je dimenzované na vyšší prúd. Môže byť použitý ľubovolný typ relé s rozpínacím kontaktom. Treba dbať aj na to, aby nemala cievka relé malú impedanciu a aby tým nebol prekročený maximálny prúd z výstupu 3 IO (200 mA). V opačnom prípade treba na výstupe IO použiť tranzistor

Schéma zapojenia

[ Konštrukcia ]

    Konštrukcia zariadenia je maximálne jednoduchá. Všetky súčiastky sú prispájkované na jednej doske s plošnými spojmi (DPS). Návrh DPS vo formáte PVF [F. Mravenec 3.50] si môžeš stiahnuť tu.  Návrh je nutné upraviť podľa typu použitého relé a svorkovnice. Osadzovací plánik je na obr.2.

Osadzovací plánik

[ Inštalácia ]

    Pripojenie imobilizéru do automobilu vyžaduje základné poznatky z elektroniky a skúšačku prítomnosti napätia. Je potrebné dbať na správnu polaritu napájacieho napätia! Je dôležité umiestniť zariadenie na miesto, ktoré nie je ľahko prístupné a musí byť zároveň chránené proti vniknutiu vody. Zariadenie by nebalo byť viditeľné při pohľade pod prístrojovú dosku automobilu. Vodiče, používané při montáži by mali vyzerať rovnako ako okolité vodiče, aby bola pravdepodobnosť vystopovania zariadenia minimálna. Použitý spínač nemusí byť dimenzovaný na veľké prúdy, mal by byť odolný voči vibráciám, aby sa počas jazdy imobilizér neaktivoval.

Pripojenie do Škoda 120

    IM-01 sa do automobilu Škoda 120 pripája medzi poistku č.2 a svorku 54 regulátora napätia (103). Ak je spínač rozopnutý, IM-01 je neaktívny. Zariadenie je možné doplniť LED, indikujúcou zapnutie/vypnutie imobilizéru. V prípade použitia blikajúcej LED môže prípadný páchateľ usúdiť, že je vozidlo zabezpečené alarmom a môže ho to odradiť.
    Zámena vstupov 1 a 2 spôsobí neustále cvakanie relé a motor nezhasne. V tom prípade stačí zameniť tieto vstupy a zariadenie by malo pracovať korektne. Je nutné dbať na správne zapojenie, v opačnom prípade nebude zariadenie pracovať správne.

[ Použité súčiastky ]

R              100kOhm    !! viz text !!
C              47 MF      !! viz text !!
IO             555
Re             Relé GM H200S12-1-C
Kon            Svorkovnica